Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Báo ĐTCK: Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM) thận trọng lên kế hoạch lãi 30 tỷ đồng năm 2019

Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM) vừa có thông báo, ngày 17/6 sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐTCK, nguồn bài: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/khoang-san-cong-nghiep-yen-bai-ybm-than-trong-len-ke-hoach-lai-30-ty-dong-nam-2019-268730.html

Tìm kiếm:✨

  • YBM, Text, Cổ tức, Minh Tiến, Lợi nhuận sau thuế, Kế hoạch kinh doanh, Khoáng sản, Đại hội cổ đông, Hải yến, Yên Bái, Mỏ đá, Năm 2019, Năm 2018, Lãi, Doanh thu